Siris

by Leen Steyaert

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Siris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
In deze privacyverklaring willen we u helder en duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Siris verwerkt op basis van de volgende doeleinden en  rechtsgronden:

zodat wij uw inschrijving op een activiteit van Siris kunnen verwerken en wij u hierover kunnen contacteren

zodat u de nieuwsbrieven en uitnodigingen op de activiteiten van Siris kan ontvangen. U geeft hiervoor toestemming en kan op elk moment weer uitschrijven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u verzamelen, opslaan en verwerken : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Na deelname aan een activiteit wordt enkel uw e-mailadres en uw naam bewaard in de database van het mailsysteem van onze website www.siris.be

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

Siris bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na de laatst verstuurde nieuwsbrief of laatst georganiseerde activiteit.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

Namens Siris kunnen enkel de beheerder van de website kennis nemen van uw gegevens en zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Beiden hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de database waarin uw gegevens bewaard worden.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Uw rechten
U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kan uw gegevens inkijken of wijzigen via de link ‘Je abonnement bewerken’ onderaan onze nieuwsbrieven. U kan zich afmelden van onze nieuwsbrieven via de link ‘Opzeggen’ onderaan onze nieuwsbrieven. Of u kan ons contacteren via de contactpagina om uw gegevens definitief te verwijderen uit onze database. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

LipoLip kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De 1e versie dateert van 13 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Als u deze wilt raadplegen, kan u ons contacteren via de contactpagina. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring nog vragen hierover heeft gelieve dan contact op te nemen.